caractere mai micireseteazacaractere mai mari

Cele mai recente contributii la rubrica Oportunitati 

ANUNTURI ANGAJARE LA MINISTERUL TRANSPORTURILOR

de (11-6-2005)

27 mai 2005

Avand in vedere angajamentele asumate de Romania la Capitolul 21 de negociere cu Uniunea Europeana – „Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, M.T.C.T. a preluat atributiile de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial infrastructura de transport, pe cele de Organism Intermediar pentru Fondul de Coeziune – proiecte de transport, precum si rolul de Agentie de Implementare pentru Programul ISPA.

Acest rol de agentie de implementare vizeaza la nivel central proiectele ISPA pentru Dunare, dar si viitoarele proiecte pentru transporturi fluviale, maritime si aeriene.
In prezent, Agentia de Implementare MTCT se afla in curs de pregatire pentru trecerea la EDIS (Sistemul Descentralizat Extins de Implementare), fapt ce presupune respectarea unui numar de recomandari facute de misiunile de audit ale Comisiei Europene. Unul dintre principalele aspecte subliniate de toate misiunile de audit il reprezinta intarirea capacitatii administrative si institutionale, inclusiv prin asigurarea personalului necesar gestionarii fondurilor comunitare nerambursabile, prin suplimentarea numarului de personal, motivarea si instruirea lui adecvata.

Necesarul de personal a fost identificat in cursul anilor 2003-2004, fiind avuta in vedere previzionarea volumului de munca pentru gestionarea viitoarelor Instrumente Structurale si respectarea principiului separarii functiilor.
Pe langa atributiile de serviciu implicate de gestionarea fondurilor de preaderare (ISPA si PHARE), personalul actual trebuie sa pregateasca pe de o parte structurile si procedurile de gestionare a instrumentelor structurale, iar pe de alta parte strategia de finantare si proiectele ce vor fi gestionate si implementate dupa 2007.

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului organizeaza in data de 15.06.2005 concurs pentru ocuparea a 51 de posturi la Directia Generala Relatii Financiare Externe, Directia Generala Economica si Buget si Directia Generala Management si Strategie, directii cu implicare in gestionarea fondurilor europene.
Relatii privind desfasurarea concursului si conditiile de ocupare a posturilor se pot obtine de pe site-ul MTCT, www.mt.ro si la telefon 212.61.33.

ANUNT

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante din aparatul propriu al ministerului in data de 15.06.2005, ora 10:00.

Dosarele se depun la sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului.

Probele se desfasoara in data de 15.06.2005 – ora 1000 – proba scrisa si in data de 17.06.2005 – ora 1000 – interviul, la sediul ministerului.

Relatii suplimentare privind posturile scoase la concurs, conditiile de participare, bibliografie, formulare de inscriere, declaratii pe proprie raspundere, etc., se pot obtine la telefon 2126133, site-ul MTCT www.mt.ro si la avizierul ministerului – poarta «G»

Anexa nr.1

Conditiile de desfasurare a concursului

Data concursului : 15.06.2005, ora 10:00
Dosarele se depun la sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului.

Probele se desfasoara in data de 15.06.2005 – ora 1000 – proba scrisa si in data de 17.06.2005 – ora 1000 – interviul, la sediul ministerului.
Conditiile de participare la concurs sunt cele prezentate in anexa nr.2

Functiile publice vacante pentru ocuparea carora se organizeaza concursul sunt cele prezentate in anexa nr.3
Conditiile prevazute de lege pentru ocuparea acestor functii publice sunt prevazute in anexa nr.4
Conditiile de studii necesare ocuparii functiilor publice vacante sunt prevazute in anexa nr.5
Alte conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta functiilor publice vacante sunt prevazute in anexa nr.5
Bibliografia, stabilita pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate este prezentata in anexa nr.6

Anexa nr.2

Conditiile de participare la concurs

1. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, prevazute in anexa nr.5
2. In termen de 5 zile de la data publicarii anuntului candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu :

Copia actului de identitate
Formularul de inscriere prevazut la pct.2 din anexa nr.1 la H.G. 1209/2003
Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, perfectionari.
Copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate.
Cazierul judiciar
Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare .
Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca.
Declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica

3. Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

4. Formularul de inscriere si declaratia pe proprie raspundere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului.

Anexa nr.3

Functiile publice vacante pentru ocuparea carora se organizeaza concursul

Nr. crt.
Directia
Functia publica
Clasa
Gradul profesional
Treapta
Nr. posturi

1 Directia Generala Relatii Financiare Externe
sef serviciu
1
consilier
I
superior
3
1

expert
I
superior
3
14

expert
I
principal
3
4

consilier
I
principal
3
3

expert
I
asistent
3
7

expert
I
debutant
3
5

inspector
I
asistent
3
3

inspector
I
debutant
3
2

consilier juridic
I
principal
3
1

consilier juridic
I
superior
3
1

2
Directia Generala Economica si Buget
expert
I
superior
3
1

consilier
I
principal
3
1

consilier
I
asistent
3
1

expert
I
principal
3
3

expert
I
asistent
3
1

3
Directia Generala Management si Strategie
expert
I
asistent
3
2

TOTAL
51

Anexa nr.4

Conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiilor publice

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.50 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare si anume :

Cetatenia romana si domiciliul in Romania
Cunoasterea limbii romane, scris si vorbit
Varsta de minimum 18 ani impliniti
Capacitate deplina de exercitiu
Stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate
Conditiile de studii prevazute pentru functia publica, conform anexei nr.5
Alte conditii specifice pentru ocuparea functiei publice, conform anexei nr.5
Nu au fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea
Nu au fost destituiti dintr-o functie publica in ultimii 7 ani
Nu au desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege
Anexa 5

CONDITII SPECIFICE
pentru functiile publice de conducere vacante din
Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului

1. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Sef serviciu – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari): relatii economice internationale, managementul proiectelor cu finantare internationala, procedurile Institutiilor Financiare Internationale (IFI) si ale bancilor comerciale, tehnica negocierii si management.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator:WINDOWS, Microsoft Office, nivel bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere) limba engleza, nivel foarte bine,
Vechime in specialitate : 2 ani.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, capacitate de a lucra sub presiune, capacitate de a desfasura activitati cu diversitate mare, capacitate de coordonare a activitatii serviciului, abilitati de comunicare, operativitate, corectitudine, aptitudini organizatorice, disponibilitati de a efectua ore suplimentare

Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): deplasari si delegatii in tara si strainatate necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu.
Competenta manageriala(cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale): calitati si aptitudini de a organiza si coordona activitatile din cadrul serviciului.

Anexa nr. 5

CONDITII SPECIFICE
pentru functiile publice de executie vacante din
Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului

1. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Consilier superior – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic, tehnic.
Perfectionari (specializari): integrare europeana, politici comunitare
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

2. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert superior – 9 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari): integrare europeana, politici comunitare
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

3. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert superior – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil umanist .
Perfectionari (specializari): administratie publica.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

4. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert superior – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil tehnic.
Perfectionari (specializari): infrastructura de transport feroviar, integrare europeana, politici comunitare.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

5. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert superior – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic, tehnic.
Perfectionari (specializari): integrare europeana, politici comunitare.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

6.Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert principal – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil tehnic.
Perfectionari (specializari): infrastructura de transport
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 3 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

7. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert principal – 3 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic, tehnic .
Perfectionari (specializari): managenent financiar-contabil, marketing, integrare europeana, politici comunitare, achizitii publice, infrastructura transport rutier/feroviar.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 3 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit

8. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Consilier principal – 3 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic, tehnic.
Perfectionari (specializari): integrare europeana, politici comunitare
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 3 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

9. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert asistent – 3 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic, tehnic .
Perfectionari (specializari): integrare europeana, politici comunitare, management financiar contabil, infrastructura transport rutier/feroviar.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine, franceza, nivel bine
Vechime in specialitate : 1 an
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

10. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert asistent – 2 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil tehnic .
Perfectionari (specializari): inginerie economica, inginerie manageriala, competenta profesionala in transport intern si international, exploatare portuara.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine, franceza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 1 an
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

11.Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert debutant – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil stiinte politice.
Perfectionari (specializari): drept comunitar european
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : –
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

12. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert debutant – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari): management administratie publica.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine, limba franceza, nivel bine.
Vechime in specialitate : –
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

13. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert debutant – 3 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic, tehnic.
Perfectionari (specializari): management de proiect
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine, franceza, nivel bine.
Vechime in specialitate : –
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

14.Directia Generala Relatii Financiare Externe
Inspector asistent – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil umanist.
Perfectionari (specializari): managementul proiectului, relatii publice.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine , limba franceza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 1 an.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

15. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Inspector asistent – 2 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari): integrare europeana, politici comunitare
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 1 an.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

16. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Inspector debutant – 2 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil tehnic, economic.
Perfectionari (specializari): integrare europeana, politici comunitare
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : –
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit

17. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Consilier juridic principal – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil juridic.
Perfectionari (specializari): management politic, integrare europeana, politici comunitare.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 3 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

18. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert superior – 2 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari): -legislatia si procedurile de negociere, contractare, implementarea si urmarirea creditelor externe rambursabile, politici financiare
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine – Windows Xp si Millenium, Ms Office
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare, spirit de initiativa, corectitudine
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

19. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Expert asistent – 2 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari):finante si contabilitate, procedurile de negociere, contractare, implementare si urmarirea creditelor externe rambursabile, politici financiare
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine – Windows Xp si Millenium, Ms Office
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 1 an
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare, spirit de initiativa, corectitudine
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

20. Directia Generala Relatii Financiare Externe
Consilier juridic superior – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil juridic.
Perfectionari (specializari): legislatia si procedurile de negociere, contractare, implementarea si urmarirea creditelor externe rambursabile, politici financiare.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

21. Directia Generala Economica si Buget
Expert superior – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari):contabilitate.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, aplicatii contabile): operare calculator, nivel bine, avantaj cunostinte operare Oracle.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 5 ani
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

22. Directia Generala Economica si Buget
Consilier principal – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari):contabilitate.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, aplicatii contabile): operare calculator, nivel bine, avantaj cunostinte operare Oracle.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 3 ani.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

23. Directia Generala Economica si Buget
Consilier asistent – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari):contabilitate.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (Microsoft Office, aplicatii contabile): operare calculator, nivel bine, avantaj cunostinte operare Oracle.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 1 an.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

24. Directia Generala Economica si Buget
Expert principal – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari):contabilitate.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Microsoft Office, nivel bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 3 ani.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

25. Directia Generala Economica si Buget
Expert asistent – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari):contabilitate.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Microsoft Office, nivel bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel bine.
Vechime in specialitate : 1 an.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

26. Directia Generala Economica si Buget
Expert principal – 2 posturi

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil economic.
Perfectionari (specializari):control financiar preventiv.
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Microsoft Office, nivel bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): limba engleza, nivel foarte bine.
Vechime in specialitate : 3 ani.
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

27. Directia Generala Management si Strategie
Expert asistent – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil tehnic.
Perfectionari (specializari): inginerie economica, management resurse umane, gestiunea calitatii in serviciile publice, manager in activitatea de turism
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator, nivel foarte bine.
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): o limba straina de circulatie internationala, nivel bine.
Vechime in specialitate : 1 an
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

28.Directia Generala Management si Strategie
Expert asistent – 1 post

Pregatirea de specialitate: studii superioare de lunga durata, profil tehnic.
Perfectionari (specializari): administrare retele, sisteme de gestiune a bazelor de date
Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): operare calculator:WINDOWS, ORACLE PL/SQL, administrarea sistemelor Linux
Limbi straine (necesitate si grad de cunoastere): o limba straina de circulatie internationala, nivel bine.
Vechime in specialitate : 1 an
Abilitati, calitati si aptitudini necesare: capacitate de analiza si sinteza, spirit de colaborare, operativitate, rigurozitate in indeplinirea sarcinilor, abilitati in comunicare.
Cerinte specifice (de ex: calatorii frecvente, delegari, detasari): disponibilitate pentru program de lucru prelungit

Anexa 6

Bibliografia stabilita pentru Directia Generala Economica si Buget -contabilitate-

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 771/17.05.2004 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene prin ISPA, a cofinantarii de la buget si a imprumuturilor primite de la institutii financiare internationale pentru masurile din domeniul mediului, transporturilor si asistentei tehnice.
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata si regulamentul de aplicare aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993
Hotararea Guvernului nr. 1885/1977 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii
Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
Ordinul ministerului finantelor publice nr. 1862/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2004
Regulamentul Comisiei Europene nr. 16/2003 din 6 Ianuarie 2003 cu privire la regulile implementarii Regulamentului Consiliului European nr. 1164/94 privind cheltuielile eligibile din cadrul masurilor co-finantate din Fondurile de Coeziune
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1386/2002 din 29 Iulie 2002 cu privire la regulile implementarii Regulamentului Consiliului European nr. 1164/94 privind managementul si sistemul de control in cadrul asistentei acordata din Fondul de Coeziune si procedura corectiilor financiare.
Regulamentul Consiliului European nr. 1260/1999 din 21 Iunie 1999 cu privire la prevederile generale ale Fondurilor Structurale
Regulamentul Parlamentului si a Consiliului European nr. 1783/1999 din 12 Iulie 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Prevederile privind functionarii publici (TITLUL IV) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare .
Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.
Adresa web unde pot fi gasite regulamentele CE: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

Bibliografia stabilita pentru Directia Generala Economica si Buget -financiar-

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1394/1995 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Finantelor Publice
Legea nr. 184/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice
Regulamentul Comisiei Europene nr. 16/2003 din 6 Ianuarie 2003 cu privire la regulile implementarii Regulamentului Consiliului European nr. 1164/94 privind cheltuielile eligibile din cadrul masurilor co-finantate din Fondurile de Coeziune
Regulamentul Comisiei Europene nr. 1386/2002 din 29 Iulie 2002 cu privire la regulile implementarii Regulamentului Consiliului European nr. 1164/94 privind managementul si sistemul de control in cadrul asistentei acordata din Fondul de Coeziune si procedura corectiilor financiare.
Regulamentul Consiliului European nr. 1260/1999 din 21 Iunie 1999 cu privire la prevederile generale ale Fondurilor Structurale
Regulamentul Parlamentului si a Consiliului European nr. 1783/1999 din 12 Iulie 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Prevederile privind functionarii publici (TITLUL IV) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare .
Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.
Adresa web unde pot fi gasite regulamentele CE: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

Bibliografie stabilita pentru Directia Generala Relatii Financiare Externe

1. Ordonanta de Urgenta nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002.
2. Hotararea de Guvern nr.461/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 60/2001.
3. Legea nr. 313/2004 privind datoria publica.
4. Hotararea de Guvern nr. 2415/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 313/2004 privind datoria publica
5. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, republicata.
www.mie.ro – Fonduri structurale si de Coeziune
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index en.htm (Fonduri Comunitare de Preaderare si Postaderare)
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Prevederile privind functionarii publici (TITLUL IV) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare .
Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.
Bibliografie stabilita pentru Directia Generala Management si Strategie

Ordonanta de Urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare .
Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea Guvernului nr.577/2002 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii..
Oracle PL/SQL- Timothy Atwood, Tom Luers, Jonathan Gennick
Modelarea bazelor de date – Ileana Popescu
Sisteme de gestiune a bazelor de date – Manole Velicanu, Constanta Bodea, Ion Lingu, Cristina Ionita, Georgeta Badescu
Materiale referitoare la administrarea ORACLE 8.5
Administrares si configurarea sistemelor Linux-Ed. II- Dragos Achiostachioaie
Retele locale de calculatoare – proiectare si administre – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Serban
Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici
Prevederile privind functionarii publici (TITLUL IV) din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.
Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare .
Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.

Ce părere aveţi despre acest articol?
  • Corect 
  • Frumos spus 
  • Îmi dă de gândit 
  • Am învăţat ceva! 

EcouriDacă doriţi să scrieţi comentariul dv. cu diacritice: prelungiţi apăsarea tastei literei de bază. Apoi alegeţi cu mouse-ul litera corectă (apare alături de mai multe variante) şi ridicaţi degetul de pe litera de bază. Încercaţi!

Reguli privind comentariile

 
Citește articolul precedent:
Versuri pentru copilul din mine

o impletitura de raze zglobii, plina de rasete de copii, fugareste un nor ursuz, cam lenes si confuz. se lupta...

Închide
44.201.99.222